Новини

Обществено обсъждане на проект за актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.

28-08-2015

05_Ob_OO_APUPPV_30.09.2015

Във връзка с изпълнение на Договор № ОПОС-03-145 / 10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ с ВЪЗЛОЖИТЕЛ Дирекция „ПП Витоша“, […]
Виж още

Книги