Профил на купувача

Лице за контакти: Ваня Рътарова-Георгиева – заместник-директор на ДПП „Витоша“

Номер на тел./факс: 02/980-56-88

гр. София, ул. „Антим I“ №17

 

Вътрешни правила по ЗОП