CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“

Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“

„Повишаване на квалификацията и разширяване компетентността на служителите от ДПП „Витоша”, чрез обучения”

„Дейности по устойчиво управление на Природен парк “Витоша”

„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк “Витоша” – Фаза ІІ”

„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк “Витоша””

“Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”

„Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”

„Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

„Мрежа от най-добри практики в инфраструктурите за пространствени данни (ИПД) в природозащитата – Nature-SDIplus“

1 2