Актуални поръчки

Природен парк "Витоша"

10.05.2021 г– Събиране на оферти по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет на поръчката „Строително-монтажни дейности по възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура, находяща се на територята на ПП„Витоша”, по обособени позиции, съгласно приложена документация.

13.07.2020 г. – Събиране на оферти по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет на поръчката „Строително-монтажни дейности по възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура, находяща се на територята на ПП„Витоша”, по обособени позиции, съгласно приложена документация

Обява за събиране на оферти 

Документация към обявата

Протокол № 1 от 24.07.2020г.

Протокол № 2 от 03.08.2020г.

Протокол № 3 от 05.08.2020г.

Протокол № 4 от 11.08.2020г.

Протокол №5 от 17.08.2020г.

Оценки А. Панайотова

Оценки Дамян Диков

Оценки на Петко Димитров

Оценки Наталия Илиева

Оценки Николай Велчев

Оценки Стоян Йорданов

Оценки Юлиан Антонов

7.10.2019 г. – Съобщение: Назначена е комисия за разглеждане на постъпили оферти в открита процедура по реда на чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Изолиране на електрически стълбове с цел защита на приоритетни видове птици“ по проект № BG16M1OP002-3.007-0015 “Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша” за 08.10.2019 г. от 11 часа.

30.09.2019 г. – Съобщение: Назначена е комисия за разглеждане на постъпили оферти в открита процедура по реда на чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Изграждане на паркова инфраструктура“ по проект № BG16M1OP002-3.007-0015 “Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша” за 01.10.2019 г. от 11 часа.

20.09.2019 г. – Събиране на оферти по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет на поръчката „Изолиране на електрически стълбове с цел защита на приоритетни видове птици“.

 1. Указания за участие
 2. Образци
 3. Образец № 14 Техническо задание
 4. Образец № 15 Договор
 5. Образец № 16 – банкова гаранция
 6. Заповед № РД05-69_20.09.2019
 7. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 8. Протокол от комисия № ДПП03-1254 от 10.10.2019 г.
 9. Решение ОПОС 4 № ДПП03-1265 от 14.10.2019 г.
 10. Договор № РД10-41 от 18.11.2019 г.

18.09.2019 г- Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по Чл.2, ал.3 от ЗОП

 1. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
 2. Заповед № РД05-67 от 18.09.2019 г.

02.09.2019 – Събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП
 2. ЕЕДОП
 3. Заповед РД05-62_02.09.2019
 4. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 5. Техническо задание_СМР
 6. Протокол № ДПП03-1202 от 01.10.2019 г.
 7. Решение ДПП03-122307.10.2019 год.-2
 8. Договор-за-строителство-№-РД-10-37от-22.10.2019-г.-2