Дирекция на Природен парк „Витоша“

Природен парк "Витоша"

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ е поделение на Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните.
Като администрация, но под друго име, Дирекцията функционира от 1935 г. – една година след обявяването на Витоша за защитена територия. През 1996 г. със заповед № 496 на Комитета по горите се създава Управление на Народен парк Витоша, а две години по-късно – със Заповед №194 на Националното управление по горите към МЗГ се осъществява преобразуването на администрацията в Дирекция на Природен парк „Витоша“ в съответствие с категориите защитени територии, приети със Закона за защитените територии (обн. в ДВ бр.133 от 11.11.1998 г.).

Предметът на дейност на Дирекцията на парка включва:

· Провеждне на държавната политика по изпълнение на плана зa управление, устройствените проекти и програми на територията на парка;

· Извършване и организиране на мероприятия по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие;

· Провеждане на образователни и интерпретационни дейности;

· Изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията;

· Организиране и участие в реализацията на туристически и рекреационни дейности;

· Осъществяване на научни и научно-приложни дейности на територията на парка;

. Създаване и поддържане на база данни, събиране и разпространяване на информация за парка и прилежащите му територии.