Книги

Природен парк "Витоша"

85 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША”

Албум

104 страници страници

12.00 лв.

Автор: Юлия Михайлова

В книгата се проследяват първите опити за опазване на витошката природа, обявяването на най-стария парк на Балканите през 1934 г., изграждането на хижи и развитието на туризма, промените в границите, собствеността и категорията му, туристическите алеи и информационни центрове, характерните особености на населените места около и на територията на Парка. Обърнато е специално внимание на информационните материали, включени в поредицата “Библиотека “Витоша”, както и на отличията, с които е удостоена парковата администрация. Текстовата част е илюстрирана с множество архивни снимки и документи, както и със снимки от настоящото развитие на Парка.

Юбилейният албум “85 години Природен парк “Витоша” беше удостоен с отличие на 5-ия международен конкурс “Най-добрите издания за планини”, състоял се през м. септември 2020 г. в гр. Краков, Полша. В конкурса участваха 114 издателства.

ПАМЕТНИЦИТЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Брошура

30 страници

Автор : Георги Петрушев

ДНЕВНИТЕ ПЕПЕРУДИ В ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША” ТОМ 2

Определител

224 страници

Автор : Стоян Бешков

ДНЕВНИТЕ ПЕПЕРУДИ В ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША” ТОМ 1

Определител

296 страници

Автор : Стоян Бешков

СЕЛИЩАТА ОКОЛО ПП ВИТОША

Пътеводител

95 страници

Автор: Георги Петрушев

ИЗЧЕРПАНА

Дирекцията на Природен парк “Витоша” с настоящото четиво се стреми да допринесе за по-нататъшната популяризация на населените места в подножието на Витоша като изходни пунктове за практикуване на туристически излети и неколкодневни походи в планината. Прави се малък, скромен принос в опознаването на природни, културни и исторически забележителности в тези населени места и близките им околности с цел привличане на повече туристи и посетители в тях от една страна, и от друга – разсейване на туристическия поток от най-често практикуваните маршрути. Целта е да се опознае по-добре планината като цяло и някои все още съществуващи “диви места”, което може да има значителен природозащитен ефект.

Посочени са възможните туристически маршрути от тези населени места до различни обекти в планината като: хижи, заслони, места за хранене, възможности за кратък или продължителен подслон, детски кътове, природонаучни музеи и т.н.

Указани са възможностите за придвижване с обществен транспорт до тези населени места.

ЗЕМНОВОДНИТЕ И ВЛЕЧУГИТЕ В ПП ВИТОША

Определител

247 страници

ПЕПЕРУДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Определител

150 страници

30 лв.

Автор: Стоян Бешков

ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Определител

176 страници

12.00 лв

Автори: Чавдар Гусев, Десислава Димитрова, Соня Цонева, Десислава Гюрова

Книгата има за цел да улесни читателите при разпознаването на лечебните растения в природата, като едновременно с това допринася за рационалното им използване и опазването им. В определителя са включени 77 вида лечебни растения – най-популярните билки в народната медицина. Подредени са по азбучен ред на българските наименования. Посочени са и латинските им имена, както и семествата, към които принадлежат. Информацията за всеки вид включва подробно ботаническо описание, местообитание, използваема част, период и начин на събиране, метод на сушене и действие. Всяко лечебно растение е представено с цветни снимки, отразяващи характерните му особености, с което се улеснява разпознаването му в природата.

БОЗАЙНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Определител

328 страници

12.00 лв.

Автор: Васил Попов
Цветни илюстрации: Атила Седефчев, 2003 г.
Черно-бели илюстрации: Васил Попов, 2003 г.
Редактори: Теодора Иванова и Иван Христов

Издание на Дирекция на Природен парк „Витоша“–ИАГ–МЗХГ, м. ноември 2021 г.

Книгата дава в популярен вид максимално пълна информация върху главните аспекти на морфологията, биологията и екологията на бозайниците в България. Тя може да бъде помагало на природолюбителите за определяне на видовете в полеви и лабораторни условия. Включени са 114 вида, като 105 от тях са разгледани подробно. 108 са представени с оригинални цветни илюстрации, а 73 вида са представени с оригинални черно-бели илюстрации на черепите. Наименованията са на български, латински, английски, френски и руски езици.

МАРШРУТИ СЪС СКИ И СНЕГОХОДКИ НА ВИТОША

Пътеводител

67 страници

2 лв.

Автори: д-р Момчил Панайотов, Борис Йорданов, Ботю Ботев, Николай Бояджиев, д-р Максим Загоров

Илюстрации: Владимир Стоянов

Издава: Дирекция на Природен парк „Витоша“, Държавна Агенция по форите, Министерски съвет, 2008 г.

Пътеводителят е предназначен за начинаещите и по-напреднали туристи, желаещи да посетят Витоша и през зимния сезон. В него ще намерите полезна и необходима информация за предприемане на излети със ски и снегоходки в Природен парк „Витоша“ на теми:

  • рисковете на зимния туризъм;
  • най-опасните места на Витоша;
  • избор на екипировка;
  • описание на най-популярните маршрути и начини да се ориентирате при движение по тях;
  • карта на маршрутите в стандартна координатна система, което позволява използването на GPS устройство;
  • 49 фигури и снимки, които помагат за визуалното възприемане на информацията.

ДЪРВЕТАТА И ХРАСТИТЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Полеви определител

140 страници

8.00 лв.

Автори: д-р инж. Евгени Цавков и инж. Добромира Димова
Илюстрации: Hempel&Wihelm, 1889 г.
Hegi, 1908 г.
Асен Игнатов, 2000 г.
Научен консултант: доц. д-р Петър Желев Стоянов
Издание на Дирекция на Природен парк „Витоша“–ИАГ–МЗХГ, м. септември 2021 г.

Изданието включва 110 вида дървета и храсти, като при съставянето на определителя авторите са се ръководили от факта, че той е насочен към широк кръг любители на природата и затова описанията са дадени на достъпен език, като акцентът е насочен към илюстрациите. Наименованията са на български, латински, английски, немски и френски езици.

ПТИЦИТЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Полеви определител

9.00 лв.

не е в наличност

Автори: Петър Шурулинков и Иван Христов
Илюстрации: Стоян Николов
Консултант и редактор: Борис Николов
Издание на Дирекция на Природен парк „Витоша“–НУГ–МЗГ, ноември 2001 г.

Определителят има за цел да подпомогне природолюбителя при разпознаване на птиците в техните естествени условия на живот. Включва 241 вида птици, от които 236 са установени в Природен парк „Витоша“. Наименованията на птиците са на български, латински, английски, немски и френски език, което дава възможност да се ползва и от чужденци. Всички птици са представени с оригинални цветни рисунки, отразяващи характерните им особености. В текста към всеки вид е включена информация за размерите, ключови белези за определяне в природата, миграционният статус и разпространението на Витоша.

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Пътеводител

230 страници

9.00 лв.

Автори: инж. Тодор Ковачки и инж. Георги Петрушев
Редакция и фотографии: инж. Юлия Михайлова
Дизайн, предпечатна подготовка и печат: “Геософт” ЕООД
Първо издание, юни 2007 г.

Пътеводителят на Природен парк „Витоша“ дава актуална информация за възможностите за практикуване на пешеходен туризъм в най-стария български парк. Той информира читателя накратко за физико-географската характеристика, геоложкото развитие и релеф на планината, климата, водите, флората и фауната на парка и културно-историческото му наследство. Към изданието е приложена туристическа карта на парка в мащаб 1:40 000 с нанесени всички описани маршрути. Отправни точки на над 50-те туристически маршрута, описани в пътеводителя, са населените места в и около парка. Всеки маршрут съдържа полезна информация за маркировката, продължителността на прехода и денивелацията. Представени са и много неописани до сега маршрути в южната и югоизточната части на парка.

СЛЕДИТЕ НА БОЗАЙНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Полеви определител

32 страници

2 лв.

Автори: Костадин Вълчев, Владимир Милушев

Илюстрации: Атила Седефчев, Васил Попов

Издание на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ – Държавна агенция по горите – Министерски съвет- 2007 г.

Определителят е предназначен за професионалисти и любители. Съдържа илюстрации и описание с размери на следите и екскрементите на общо 29 вида бозайници, срещащи се в България. Освен за обикновени и често срещащи се видове в горите като Сърна, Благороден елен, Дива свиня и др., ще можете да прочете и за много редки видове като Рис и Дива котка. Тъй като определителят е полеви, форматът му е джобен, а на задната корица има линейка, с която можете да измерите следите на място и да сте сигурни при определянето.

ТОПОНИМИЯТА НА ВИТОША

Научно-популярно изследване на витошките местни имена

120 страници

1.80 лв.

втор: Леонид Йорданов
Издание на Дирекция на Природен парк „Витоша“–НУГ–МЗГ, 1999 г.

Изданието е първото от този род за топонимите на Витоша. Те, като думи или съчетания от думи, са подчинени на езиковите закони. Раждат се на определено място, в определено време и в определена социална среда, предават се от поколение на поколение и се изменят под въздействие на различни фактори.Книгата е полезна за всички, които обичат и посещават планината.

ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

Карти

1.00 лв

ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
на български език
М 1:40 000
Издание на Дирекция на Природен парк „Витоша“–НУГ–МЗГ, 2003 г.

Картата е издадена благодарение усилията на цялата паркова администрация и преди всичко на едногодишната упорита работа на ландш.арх. Калина Тодорова, инж. Антония Спаийска, инж. Розалия Стамова, инж. Юлия Михайлова, Васил Киров и инж. Иван Стоянов.