Минали поръчки

Природен парк "Витоша"

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на техника/оборудване

От тук може да изтеглите документацията по публичната покана с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на техника/оборудване”

Заповед

Публична покана

Договор

Съобщение медии

Методика

Приложения

Указание

Заповед_

Протокол

Договор техника

Разширяване обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози

От тук можете да изтеглите документацията по публична покана с предмет: Разширяване обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози

Публична покана

Заповед

Проект на договор

Съобщение_Медии

Техническо предложение

Указание за участие

Ценово предложение

Решение система за изстрели

„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”

От тук може да изтеглите документация за УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ с предмет „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции:

Обособена позиция № 1 – Ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура на м. „Плажа” , с. Бистрица.

Обособена позиция № 2 – Ремонт и възстановяване на туристическа алея с. Железница и Ремонт и възстановяване на подход (паркинг) – с. Железница.

Обособена позиция № 3 – Ремонт и възстановяване на кътове за отдих.

Обособена позиция № 4 – Възстановяване и ремонт на туристическа алея с. Бистрица – кв. Бояна.

Обособена позиция № 5 – Ремонт на детска площадка в м. „Белите брези”.

resehenie SMR IV

prilozeniq

obqvlenie SMR IV

Dokumentaciq_SMR_4_FINAL

reshenie SMR 4 signed

reshenie prekr SMR 4 AOP signed_632217

„Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica), намиращи се извън адаптационната ограда, с цел намаляване на риска от бракониерство”

От тук може да изтеглите документи за ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а” ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica), намиращи се извън адаптационната ограда, с цел намаляване на риска от бракониерство”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

Reshenie za prekratiavane

protokol ot komisiq

individualni ocenki

4-metodika_izstreli

5-tehn_oferta_izstreli

6-cenova_oferta_izstreli

7-dogovor_izstreli

publichna pokana

ukazaniq za uchastie

zapoved

Открита процедура с ПРЕДМЕТ: „Възст. и ремонт на същ. туристическа и-ра, изграждане на Размн. център за редки видове и възст. и адаптиране на спец. маршрути и съоръжения за хора с увреждания в ПП „Витоша”

От тук може да изтеглите необходимите документи по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗОП (опростени правила) за СМР с предмет: “Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура, изграждане на Размножителен център за редки видове и възстановяване и адаптиране на специализирани маршрути, предназначени за хора с увреждания в Природен парк “Витоша”:

Документи:

Публична покана с предмет: „Осъществяване на дейности свързани с отлагане върху терен, стабилизиране и трайно маркиране на границите на Природен парк

От тук може да изтеглите всички необходими документи по публична покана за услуга с предмет: “Осъществяване на дейности, свързани с отлагане върху терен, стабилизиране и трайно маркиране на гранците на ПП “Витоша”:

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”

От тук може да изтеглите документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“” и проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза 2”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции:
Обособена позиция № 1 – 1.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Златни мостове – кръгова, 1.2. Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Дендрариума – м. Златни мостове, 1.3 Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Яворова поляна-с. Кладница
Обособена позиция № 2 – 2.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея х. Кумата-Конярника-х.Звездица-х.Еделвайс-х.Кумата, 2.2. Възстановяване и ремонт на туристическа алея х.Малинка – х.Еделвайс, 2.3. Възстановяване и ремонт на туристическа алея х.Планинарска песен-х.Бор;
Обособена позиция № 3 – Изграждане на 20 бр. дървени конструкции с информационни табла на подходите към ПП „Витоша”;
Обособена позиция № 4 – Извършване на ремонтни дейности на езеро в района на Куртова река;
Обособена позиция № 5 – Ремонт на чешми;
Обособена позиция № 6 – Ремонт на заслони;
Обособена позиция № 7 – Ремонт на детска площадка

Обществена поръчка с предмет: Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша”

От тук може да изтеглите необходимите документи за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г. вкл. разработване на геобази данни и карти и развитие на Географската информационна система на Природен парк „Витоша”

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.