План за управление на ПП „Витоша“ 2005-2014 г.

Природен парк Витоша

Съгласно закона за защитените територии за национални и природни паркове, резервати, подържани резервати, защитени местности и природни забележителности се разработват планове за управление.

Плановете за управление съдържат:

1. обща характеристика на защитената територия и на компонентите й;

2. целите на управлението в защитената територия;

3. норми, режими, условия или препоръки за осъществяване на: дейностите в горите, земите и водните площи; развитието на инфраструктурата и строителството; организацията на управлението и други, осигуряващи достигането на поставените цели;

4. краткосрочни и дългосрочни програми за действия, свързани с научноизследователската работа и мониторинг на компонентите на околната среда, поддържането на застрашени видове, съобщества и местообитания, екологичното възпитание и образование и други.

Плановете за управление на природните паркове се разработват за десетгодишен период и се отвърждават от Министерсия съвет.

Планът за управление на природен парк Витоша 2005 – 2014 беше възложен през 1998 г. на колектив при НЦТР-ЕАД с ръководител арх. Станоева, съвместно с експертни екипи на “Агролеспроект”, Българска Академия на науките, Лесотехнически универитет и др. Инвестира се от Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и горите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община.

Планът е приет с решение на Министерския съвет от 22.04.2005 г.

Обществени обсъждания на плана са проведени на 19.10.2001 г. в гр. София и на 06.11.2001 г. в гр. Перник, като целесъобразните мнения и препоръки са отразени в текста.

Резюме на плана за управление е издадено под формата на книжка в поредицата библиотека Витоша и може да бъде получено безплатно в Дирекцията на парка.

Целият план за управление може да бъде получен и на компакт-диск от Дирекцията на парка.

Документи:

План за управление на ПП Витоша

Приложения към План за управление на ПП „Витоша“ за периода 2005-2014 г.

Приложения от No:1 до No: 23 включени в План за управление на ПП „Витоша“ за периода 2005-2014 г.

Решение № 305 за приемане на Плана за управление

През 2015 г. се извърши актуализация на Плана за управление, като актуална информация може да намерите тук, както и на специално разработения за това уеб сайт: https://pu-vitosha.com