Проект на Актуализиран план за управление на ПП „Витоша“ 2015-2024 г.

Природен парк Витоша

Актуализация на ПУ

Повече информация може да намерите на специално разработения сайт от изпълнителя за актуализацията на ПУ: https://pu-vitosha.com/

Документи

Утвърдено задание за актуализация на ПУ

Графици и срокове за разработване на актуализацията на Плана за управление

Тримесечен доклад 10-31.12.2014 г.

Преработен Встъпителен доклад

Тримесечен доклад 1.01-31.03.2015 г.

Тримесечен доклад 1.04-30.06.2015 г.

Част 1 и част 2 към Тримесечен доклад 1.04-30.06.2015 г.

Окончателни отчети от проучвания и изследвания извършени в процеса на разработване на плана доказващи изпълнението на конкретния етап:

ТОМ IТОМ IIТОМ IIIТОМ IVТОМ V

Проект на План за управление

Тримесечен доклад 01.07-30.09.2015 г.

Тримесечен доклад 01.10-28.10.2015 г.

Проект на Плана за управление с отразени бележки от Общественото обсъждане и на документацията – СВИТЪК „Обществено   обсъждане: Протокол и Справка за неотразените бележки и препоръки” – внесен в МОСВ на 28.10.2015 г.

Окончателен проект на Плана за управление с отразени бележки, внесен в МОСВ на 13.06.2016 г.

информация за изпълнение на договор

Въпросник

Детайлен въпросник за заинтересованите страни може да попълните тук:

АНКЕТА

Въпроси, мнения и предложения може да оставяте тук:

МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ