Указания

Природен парк "Витоша"

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”


гр. София, ул. „Антим І” № 17, тел.: 029895377, тел.: 029805688

У К А З А Н И Я

за

заявяване на желания, за провеждане на мероприятия (доброволчески инициативи и акции) на територията на Природен парк „Витоша“ по почистване, лакиране, боядисване и др. дейности, свързани с освежаване на парковата инфраструктура, както и възстановяване и ремонт на туристическата инфраструктура. При заявяване на желания за провеждане на мероприятия (доброволчески инициативи и акции) на територията на Природен парк „Витоша“ по почистване, лакиране, боядисване и др. дейности, свързани с освежаване на парковата инфраструктура, както и възстановяване и ремонт на туристическата инфраструктура, заявителят следва да се запознае и изпълни настоящите указания, както следва:

I. ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЧИСТВАНЕ, ЛАКИРАНЕ,
БОЯДИСВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОСВЕЖАВАНЕ НА
ПАРКОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА, следва да бъдат изпълнени следните изисквания:

1. Предварително да се изпрати писмено заявление до Директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ на следните имейли: park@park-vitosha.org и dppvitosha@iag.bg, по утвърден образец (приложение 1).

2. В Заявлението задължително да впише:

2.1. фирмата, организацията или институцията, заявяваща желанието си да извършва с доброволен труд една от следните дейности: почистване, лакиране, боядисване и други дейности, свързани с освежаване на парковата инфраструктура;

2.2. вида на мероприятието (точно описание на видовете дейности, предвидени за изпълнение);

2.3. мястото на изпълнение;

2.4. очакван брой на участниците;

2.5. предложената дата/период на провеждането.

3. Заявлението за конкретното мероприятие да бъде инициирано най-малко 14 (четиринадесет) дни преди провеждането му.

4. Заявлението може да бъде изтеглено от уеб сайта на Дирекция на Природен парк „Витоша“.

5. Трудът и материалите са изцяло за сметка на заявителя.

6. Видът на материалите се посочва от Дирекция на Природен парк „Витоша“, съобразно видовете дейности и спецификации.

7. При изразено писмено съгласие от страна на заявителя за спазване на посочените от Директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ изисквания, последният одобрява писмено заявлението за провеждане на мероприятието.

8. Цялата кореспонденция става неразделна част от заявлението и е задължение за спазване и изпълнение за всяко конкретно мероприятие.

9. Контролът по изпълнение на извършваните дейности, на всяко отделно мероприятие, при провеждането на доброволческите акции на територията на Природен парк „Витоша“ ще бъде осъществявана от експертите в дирекцията.

II. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, следва да бъдат изпълнени следните изисквания:

1. Предварително да се изпрати писмено заявление до Директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ на следните имейли: park@park-vitosha.org и dppvitosha@iag.bg, по утвърден образец (приложение 1).

2. В Заявлението задължително да бъдат вписани:

2.1. фирмата, организацията или институцията, заявяваща желанието си да извършва с доброволен труд дейност по възстановяване и ремонт на парковата инфраструктура;

2.2. предложение за изпълнение на видове дейности;

2.3. място на изпълнение;

2.4. очакван брой на участниците;

2.5. предложение за дата/период на провеждането.

3. Заявлението за конкретното мероприятие следва да бъде инициирано в срок, който да бъде достатъчен с оглед за времето необходимо за одобрение на заявлението, съгласуване с надлежните институции (когато е приложимо), подготовка на техническа спецификация, подписване на споразумение за изпълнение на дейността.

4. Заявлението може да бъде изтеглено от уеб сайта на Дирекция на Природен парк „Витоша“.

5. Трудът и материалите са изцяло за сметка на заявителя.

6. С оглед предложението на заявителя, ДПП „Витоша“ ще изготви:

6.1. техническа спецификация;

6.2. описание на вида на материалите, съобразно видовете дейности и спецификацията (когато е приложимо);

6.3. споразумение за изпълнение на дейностите.

7. При изразено писмено съгласие от страна на заявителя за спазване на посочените от Дирекция на Природен парк „Витоша“ изисквания, последният одобрява писмено заявлението за изпълнение на дейностите.

8. След одобрение на заявлението по образец от Дирекция на Природен парк „Витоша“, от представителите на страните се подписва споразумение между тях, за всяка конкретна дейност.

9. Периодът за изпълнение на всяка дейност преди нейното осъществяване следва да бъде съгласувана с ДПП „Витоша“.

10. Цялата кореспонденция, ведно с техническата спецификация и  споразумението, стават неразделна част от документацията и е задължение за спазване и изпълнение за всяко конкретно мероприятие.

11. Контролът по изпълнение на извършваните дейности, на всяко отделно мероприятие, при провеждането на доброволческите акции на територията на Природен парк „Витоша“ да бъде осъществявана от експертите в дирекцията.

12. След приключване на всяко отделно мероприятие ще бъде съставян приемо-предавателен протокол за извършените дейности. Протоколът трябва да бъде подписан от представителите на страните за конкретната дейност.