Ценоразпис на услугите

Природен парк "Витоша"

З А П О В Е Д

№ РД05-10/20.04.2022

На основание чл. 5 т. 3 и т. 5 от Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Витоша“

Н А Р Е Ж Д А М:

При провеждане на мероприятия в Детски екостационар „Белите брези“ и музеите на територията на Природен парк „Витоша“, стопанисвани от Дирекцията на Парка, да се прилагат следните условия и тарифи, както следва:

 • Входна такса на музеи за деца, учащи се и пенсионери – 1.00 лв.
 • Входна такса на музеи за възрастни – 3.00 лв.
 • Беседа на български език за група до 20 деца – 20.00 лв.
 • Беседа на чужд език – 40.00 лв.
 • Организиране на филмови прожекции: за деца – 2.00 лв. и 4.00 лв. за възрастни.
 • Организиране на уъркшоп: 5.00 лв. за деца и 10.00 лв. за възрастни (при минимум 10 участника).
 • Организиране на образователни преходи на територията на ПП „Витоша“ с представител от ДПП „Витоша“ за цял ден на български език (за група до 10 човека) – 150.00 лв.
 • Организиране на образователни преходи на територията на ПП „Витоша“ с представител от ДПП „Витоша“ за цял ден на чужд език (за група до 10 човека) – 250.00 лв.
 • Организиране на образователно посещение на м. Дендрариума с представител от ДПП „Витоша“ (за група до 30 човека) – 50 лв.
 1. За провеждане на детски семинари, уъркшопи и мероприятия в работни дни:
 • Ползване на основна презентационна зала до 4 часа – 100.00 лв.; цял ден – 180.00 лв.;
 • Ползване на зала за занаяти – до 4 часа – 65.00 лв.; цял ден – 105.00 лв.;
 • Ползване на чайна – до 4 часа – 65.00 лв.; цял ден – 105.00 лв.;
 • Ползване на мултимедийна апаратура – до 4 часа – 65.00 лв.; цял ден – 105.00 лв.;
 • Ползване на озвучителна техника – 2 бр. аудио колони (60 W) с 2 бр. безжични микрофона – до 4 часа – 65.00 лв.; цял ден – 105.00 лв.;
 • Отопление на основна презентационна зала – електрически радиатори, лъчеви отоплителни лампи до 4 часа – 80.00 лв.; цял ден – 160.00 лв.;
 • Ползване на отоплителна газова гъба до 4 часа – 65.00 лв.; цял ден – 130.00 лв.;
 • Ползване на външна сцена пред ДЕС „Белите брези“ вкл. ток – 80.00 лв.

За почивни и празнични дни цените са с 20% надценка!

„Ползване цял ден“ е 8-часово ползване. За повече от 8 часа цените се завишават пропорционално на броя на допълнителните часове.

 1. За провеждане на работни срещи, семинари, конференции и др. в работни дни:
 • Ползване на основна презентационна зала до 4 часа – 140.00 лв.; цял ден – 280.00 лв.;
 • Ползване на зала за занаяти – до 4 часа – 70.00 лв; цял ден – 140.00 лв.;
 • Ползване на чайна – до 4 часа – 70.00 лв; цял ден – 140.00 лв;
 • Ползване на мултимедийна апаратура – до 4 часа – 85.00 лв; цял ден – 170.00 лв.;
 • Ползване на озвучителна техника – 2 бр. аудио колони (60W) с 2 бр. безжични микрофони – до 4 часа – 60.00 лв; цял ден (8 часа) – 120.00 лв;
 • Отопление на основна презентационна зала – електрически радиатори, лъчеви отоплителни лампи и камина до 4 часа – 100.00 лв.; цял ден – 200.00 лв.;
 • Ползване на отоплителна газова гъба до 4 часа – 70.00 лв.; цял ден – 140.00 лв.;
 • Ползване на външна сцена пред ДЕС „Белите брези“ вкл. ток – 100.00 лв;

За почивни и празнични дни цените са с 20 % надценка!

„Ползване цял ден“ е 8-часово ползване. За повече от 8 часа цените се завишават пропорционално на броя на допълнителните часове.

Цените са калкулирани на база разходи за битови услуги (ел.енергия, вода, разходи по договор за поддръжка на екостационар, разходи за видеонаблюдение).

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА:

 • Предварителна писмена заявка до Дирекция на Природен парк „Витоша“ park@park-vitosha.org и dppvitosha@iag.bg;
 • Мероприятията да се провеждат само след писмено потвърждаване от Дирекция на Природен парк „Витоша“;
 • Заплащане на сумата за ползване на услугата може да се извърши по банков път най-малко 3 дена преди събитието и уведомяване на служител на ДПП „Витоша“ за извършеното плащане, или в брой на място в Дирекцията на Природен парк „Витоша“, по сметка:

Дирекция на Природен парк „Витоша“

IBAN: BG53STSA93003104042301

BIC: STSABGSF

 • При реализиране на мероприятията да се предоставя документ за извършено плащане пред служителя на ДЕС „Бели брези“;
 • По преценка на Директора на ДПП „Витоша“ може да се изиска депозит за провеждане на мероприятията;
 • Всяка нанесена щета се заплаща в троен размер;
 • Помещенията и оборудването да се оставят в състоянието, в което са били преди мероприятието;
 • Генерираните отпадъци да се изнасят извън територията на Природния парк;
 • Да се спазват дисциплината, редът и чистотата;
 • Да се спазват правилата за пожарна безопасност;
 • Не се допуска консумация на алкохол (вкл. бира и вино) и други забранени от закона субстанции на територията на ДЕС „Бели брези“!

Заповедта да се сведе за сведение и изпълнение до знанието на Главния счетоводител и служителите на ДПП „Витоша“.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на главния счетоводител на ДПП „Витоша“ и старши специалист „Координатор посетителски център и музеи“.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД05-71/29.06.2020 г. на Директора на ДПП „Витоша“.

д-р инж. Анна Петракиева

Директор на ДПП „Витоша”