fbpx

Документация за участие в открит конкурс за ВМОП

Предмет на поръчката: Практически обучения за реализиране на публично-частни партньорства на територията на природните паркове в България по Проект: “Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората”, финансиран от оперативна програма “Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд – “Инвестиции в хората”. Документацията е на разположение на заинтересованите в секция ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ на интернет сайта на ДПП Витоша www.park-vitosha.org