fbpx

Заседание на Консултативния съвет

В изпълнение на дългосрочните цели и управленски задачи, залегнали в Плана за управление на Природен парк „Витоша“, за прилагане на форма на управленчески модел на Парка, съчетаващ интересите на държавата, местните общности и другите заинтересовани страни, през 2015 г. беше създаден Консултативен съвет на ПП „Витоша“.

В тази връзка на 26.10.2022 г се състоя заседание на  Консултативния съвет на Природен парк „Витоша“ , в което се включиха представители на държавни институции и техни поделения, местните власти и неправителствени организации, чиято дейност е свързана с Природния парк.

Заседанието на КС на ПП „Витоша“ протече при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на ДПП „Витоша“ за периода 2021 – 2022 г.
  2. Предложения за дейности, които да бъдат включени в плана за работа през 2023 г.
  3. Други.

Създаването на Консултативен съвет е в съответствие с Устройствения правилник на ДПП „Витоша“ и дългосрочните цели и оперативни задачи, залегнали в действащия в момента План за управление на Природен парк „Витоша“.