Ценоразпис на услугите

З А П О В Е Д
№ РД 05-49/ 23.05.2019 год.

На основание чл.5 т.3 и т.5 от Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Витоша“

Н А Р Е Ж Д А М:

При провеждане на мероприятия в Детски Екостационар „Белите брези“ и музеите, находящи се на теритирията на Природен парк „Витоша“, да се прилагат следните условия и тарифи, както следва:

Входна такса на музеи за деца и учащи се – 1.00 лв.

Входна такса на музеи за възрастни – 3.00 лв.

Беседа на български език за група до 20 деца – 20.00 лв.

Беседа на чужд език – 40.00 лв.

Организиране на филмови прожекции – за деца – 1.00 лв. и 3.00 лв. за възрастни;

Организиране на уъркшоп за деца – 5.00 лв. за деца и 10.00 лв. за възрастни /при минимален брой 10 деца/;
Организиране на водачество по тематични маршрути в Природен парк „Витоша“ – ГИД в планината за цял ден /за група до 10 човека/ – 150.00 лв.

Организиране на водачество по тематични маршрути в Природен парк „Витоша“ – ГИД в планината за цял ден на чужд език /за група до 10 човека/– 250.00 лв.

Организиране на водачество по тематичен маршрут в м.Дендрариум /за група до 30 човека/ – 50 лв;

1. За провеждане на детски семинари, уъркшопи и мероприятия в работни дни:
• Ползване на основна презентационна зала до 4 часа – 80.00 лв.; цял ден –140.00лв.;
• Ползване на зала за занаяти – до 4 часа 50.00 лв; цял ден –80.00 лв.;
• Ползване на чайна – до 4 часа 50.00 лв; цял ден 80.00 лв;
• Ползване на мултимедийна апаратура – до 4 часа 50.00 лв; цял ден – 80.00 лв.;
• Ползване на озвучителна техника – аудио колона с 2 бр. безжични микрофони – до 4 часа – 50.00 лв; цял ден – 80.00 лв;
• Отопление на основна презентационна зала – електрически радиатори, лъчеви отоплителни лампи до 4 часа – 60.00 лв.; цял ден – 120.00 лв.;
• Ползване на отоплителна газова гъба до 4 часа – 50.00 лв.; цял ден – 100.00 лв.;
• Ползване на външна сцена пред ДЕС „Белите брези“ вкл.ток – 60.00 лв;
• За почивни и празнични дни цените са с 20 % надценка!

2. За провеждане на работни срещи, семинари, конференции и др. в работни дни:

• Ползване на основна презентационна зала до 4 часа – 110.00 лв.; цял ден 220.00лв.;
• Ползване на зала за занаяти – до 4 часа 55.00 лв; цял ден –110.00 лв.;
• Ползване на чайна – до 4 часа 55.00 лв; цял ден 110.00 лв;
• Ползване на мултимедийна апаратура – до 4 часа 65.00 лв; цял ден – 130.00 лв.;
• Ползване на озвучителна техника – компютърна колона с 2 бр. безжични микрофони – до 4 часа – 45.00 лв; цял ден – 90.00 лв;
• Отопление на основна презентационна зала – електрически радиатори, лъчеви отоплителни лампи и камина до 4 часа – 80.00 лв.; цял ден – 160.00 лв.;
• Ползване на отоплителна газова гъба до 4 часа – 55.00 лв.; цял ден – 110.00 лв.;
• За почивни и празнични дни цените са с 20 % надценка!

Цените са калкулирани на база разходи за битови услуги /ел.енергия, вода, разходи по договор за поддръжка на екостационар, разходи за видеонаблюдение/.

Изисквания при провеждане на мероприятията:
– Предварителна писмена заявка до Дирекция на Природен парк „Витоша“ на dppvitosha@iag.bg ;
– Мероприятията да се провеждат само след писмено потвърждаване от служител на Дирекция на Природен парк „Витоша“;
– Заплащане на сумата за ползване на услугата може да се извърши по банков път до 3 дни преди събитието и уведомяване служител на ДПП „Витоша“ за извършеното плащане или в брой на мястото на провеждане на събитието;
– Използвайте следната банкова сметка:
IBAN: BG89TTBB94003121040423
BIC: TTBBGSF
– При заплащане по банков път да се предоставя документ пред служителя на ДЕС „Белите брези“ за извършено плащане;
– По преценка на Директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ може да се изиска депозит за провеждане на мероприятията;
– Всяка нанесена щета се заплаща в трикратен размер;
– Оставяне на помещенията и оборудването в състоянието, в което са били преди мероприятието;
– Генерираните отпадъци да се изнесат извън територията на ДЕС„Белите брези“;
– Да се спазват дисциплината, реда и чистотата;
– Да се спазват правилата за пожарна безопасност;
Не се допуска консумация на алкохол /вкл. бира и вино/ на територията на ДЕС „Белите брези“!

Заповедта да се сведе до знанието на Главния счетоводител и служителите на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ за сведение и изпълнение.

За упражняване на контрол е отговорен Директора на ДПП „Витоша“.


ВАНЯ РЪТАРОВА-ГЕОРГИЕВА

За Директор на ДПП„Витоша”

/съгласно Заповед №ЗАП-198/08.03.2019г.

На Изпълнителния директор на ИАГ/