fbpx

Ценоразпис на услугите

З А П О В Е Д

№ РД05-71/29.06.2020 г.

На основание чл. 5 т. 3 и т. 5 от Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Витоша“

Н А Р Е Ж Д А М:

При провеждане на мероприятия в Детски екостационар „Белите брези“ и музеите, находящи се на територията на Природен парк „Витоша“ и стопанисвани от Дирекцията на Парка, да се прилагат следните условия и тарифи, както следва:

 • Входна такса на музеи за деца, учащи се и пенсионери – 1.00 лв.
 • Входна такса на музеи за възрастни – 3.00 лв.
 • Беседа на български език за група до 10 деца – 20.00 лв.
 • Беседа на чужд език – 40.00 лв.
 • Организиране на филмови прожекции – за деца – 1.00 лв. и 3.00 лв. за възрастни.
 • Организиране на уъркшоп за деца – 5.00 лв. за деца и 10.00 лв. за възрастни /при минимален брой 10 деца/
 • Организиране на водачество по тематични маршрути в Природен парк „Витоша“ – ГИД в планината за цял ден /за група до 10 човека/ – 150.00 лв.
 • Организиране на водачество по тематични маршрути в Природен парк „Витоша“ – ГИД в планината за цял ден на чужд език /за група до 10 човека/ – 250.00 лв.
 • Организиране на водачество по тематичен маршрут в м. Дендрариума /за група до 30 човека/ – 50 лв.
 1. За провеждане на детски семинари, уъркшопи и мероприятия в работни дни:
 • Ползване на основна презентационна зала до 4 часа – 80.00 лв.; цял ден – 140.00 лв.;
 • Ползване на зала за занаяти – до 4 часа – 50.00 лв.; цял ден – 80.00 лв.;
 • Ползване на чайна – до 4 часа – 50.00 лв.; цял ден – 80.00 лв.;
 • Ползване на мултимедийна апаратура – до 4 часа – 50.00 лв.; цял ден – 80.00 лв.;
 • Ползване на озвучителна техника – 2 бр. аудио колони (60W) с 2 бр. безжични микрофони – до 4 часа – 50.00 лв.; цял ден – 80.00 лв.;
 • Отопление на основна презентационна зала – електрически радиатори, лъчеви отоплителни лампи до 4 часа – 60.00 лв.; цял ден – 120.00 лв.;
 • Ползване на отоплителна газова гъба до 4 часа – 50.00 лв.; цял ден – 100.00 лв.;
 • Ползване на външна сцена пред ДЕС „Белите брези“ вкл. ток – 60.00 лв;

За почивни и празнични дни цените са с 20% надценка!

 1. За провеждане на работни срещи, семинари, конференции и др. в работни дни:
 • Ползване на основна презентационна зала до 4 часа – 110.00 лв.; цял ден – 220.00 лв.;
 • Ползване на зала за занаяти – до 4 часа – 55.00 лв; цял ден – 110.00 лв.;
 • Ползване на чайна – до 4 часа – 55.00 лв; цял ден – 110.00 лв;
 • Ползване на мултимедийна апаратура – до 4 часа – 65.00 лв; цял ден – 130.00 лв.;
 • Ползване на озвучителна техника – 2 бр. аудио колони (60W) с 2 бр. безжични микрофони – до 4 часа – 45.00 лв; цял ден – 90.00 лв;
 • Отопление на основна презентационна зала – електрически радиатори, лъчеви отоплителни лампи и камина до 4 часа – 80.00 лв.; цял ден – 160.00 лв.;
 • Ползване на отоплителна газова гъба до 4 часа – 55.00 лв.; цял ден – 110.00 лв.;
 • Ползване на външна сцена пред ДЕС „Белите брези“ вкл. ток – 80.00 лв;

За почивни и празнични дни цените са с 20 % надценка!

Цените са калкулирани на база разходи за битови услуги /ел.енергия, вода, разходи по договор за поддръжка на екостационар, разходи за видеонаблюдение/.

 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА:

 Предварителна писмена заявка до Дирекция на природен парк „Витоша“ park@park-vitosha.org и dppvitosha@iag.bg;

 • Мероприятията да се провеждат само след писмено потвърждаване от Дирекция на Природен парк „Витоша“;
 • Заплащане на сумата за ползване на услугата може да се извърши по банков път до 3 дни преди събитието и уведомяване на служител на ДПП „Витоша“ за извършеното плащане или в брой на място в Дирекцията на природен парк „Витоша“;
 • Използвайте следната банкова сметка:

Дирекция на Природен парк Витоша

IBAN: BG53STSA93003104042301

BIC: STSABGSF

 • При реализиране на мероприятията да се предоставя документ пред служителя на ДЕС „Белите брези“ за извършено плащане;
 • По преценка на Директора на Дирекция на природен парк „Витоша“ може да се изиска депозит за провеждане на мероприятията;
 • Всяка нанесена щета се заплаща в троен размер;
 • Помещенията и оборудването да се оставят в състоянието, в което са били преди мероприятието;
 • Генерираните отпадъци да се изнесат извън територията на Природния парк;
 • Да се спазват дисциплината, редът и чистотата;
 • Да се спазват правилата за пожарна безопасност;
 • Не се допуска консумация на алкохол /вкл. бира и вино/ на територията на ДЕС „Белите брези“!

Заповедта да се сведе до знанието на Главния счетоводител и служителите на Дирекцията на природен парк „Витоша“ за сведение и изпълнение.

За упражняване на контрол е отговорен Директорът на ДПП „Витоша“.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД05-64/26.05.2020 г. на Директора на Дирекция на природен парк „Витоша“.

 

д-р инж. Анна Петракиева

Директор на ДПП „Витоша”