fbpx

Доклади

1. Принос на Съюза на лесовъдите в България за обявяването на парк „Витоша“ – проф. д-р Иван Палигоров

2. Разкази за Витоша – проф.Герасимов

3. Доклад на ДПП „Витоша“ за 80-годишната история на управление – ландш. арх. Снежана Петрова

4. 80 години резерват „Бистришко бранище“ и резерват „Торфено бранище“ – г-жа Ирена Петкова

5. Развитие на туризма и доброволчеството в ППВитоша

6. Витоша – природен парк за отдих и спорт – доц. д-р Анна Мантарова

7.1. Предизвикателствата на ХХІ век и здравният статус на

7.2. Предизвикателствата на ХХІ век и здравният статус на

8. Горите на резерват „Бистришко бранище” 80 години след обявяването му -Д-р Момчил Панайотов

9. Изменения на основни показатели на почвата от района на Биосферен резерват „Бистришко бранище“ след пожар – доц. д-р Емилия Велизарова

10.1. Бялата мура на Витоша -проф. д-р Христо Цаков

10.2.Дебелинна структура на изкуствено създадени от бяла мура (Pinus peuce, Griseb) насаждения на Витоша – проф. д-р Христо Цаков

11.1. Представяне на настоящите проекти на ДПП „Витоша“ – Десислава Гюрова (1)

11.2. Представяне на настоящите проекти на ДПП „Витоша“ -Десислава Гюрова (2)

12.1.Изготвяне на воден баланс на територията на ПП „Витоша“ – доц. д-р Ирена Илчева

12.2.Изготвяне на воден баланс на територията на ПП „Витоша“ – доц. д-р Ирена Илчева

13. Уникалните торфища на Витоша – инвентаризация, оценка и възстановяване – доц. д-р Райна Начева

14. Възстановяване на популацията на главоча (Cottus gobio) на територията на ПП „Витоша“ – доц. д-р Елиза Узунова

15.Възстановяване на популацията на червения аполон (Parnassius apollo) на територията на ПП „Витоша“ – г-н Янко Маринов

18. Завършване на програмата за възстановяване на Балканската дива коза на територията на ПП „Витоша“ – инж. Костадин Вълчев

21.Определител на дневните пеперуди в ПП „Витоша“ – доц. д-р Стоян Бешков

22. Определител на земноводните и влечугите в ПП „Витоша“ – гл. ас. д-р Николай Цанков

23. Природното богатство–А.Попов