fbpx

Програма за конференцията по случай 80 години ПП Витоша

П Р О Г Р А М А
ЗА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛУЧАЙ ЧЕСТВАНЕ НА 80 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“
21 октомври 2014 г. (вторник)
БАН (голям салон)
София, ул. „15-ти ноември“ №1 (пл.“Народно събрание“)

21 октомври 2014 (вторник)

10.00 – 10.30 – Регистрация и кафе

10.30 – 11.00 – Откриване на научната конференция и приветсвия на официалните гости

11.00 – 11.20 – Принос на Съюза на лесовъдите в България за обявяването на парк „Витоша“ – проф. д-р Иван Палигоров, Председател на Съюза на лесовъдите в България

11.20 – 11.40 – Разкази за Витоша – проф. Светослав Герасимов, Председател на Съюза за защита на природата

11.40 – 12.00 – Доклад на ДПП „Витоша“ за 80-годишната история на управление – ландш. арх. Снежана Петрова, директор на ДПП „Витоша“

12.00 – 12.20 – 80 години резерват „Бистришко бранище“ и резерват „Торфено бранище“ – г-жа Ирена Петкова, директор на РИОСВ София

12.20 – 13.20 – обедна почивка

13.20 – 13.40 – Развитие на туризма и доброволчеството в Природен парк „Витоша“– г-н Венцислав Удев, Изпълнителен секретар на БТС

13.40 – 14.00 – Витоша – природен парк за отдих и спорт – доц. д-р Анна Мантарова, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

14.00 – 14.20 – Предизвикателствата на ХХІ век и здравният статус на
горите в ПП „Витоша“ – доц. д-р Янчо Найденов, директор на ЛЗС към ИАГ

14.20 – 15.00 – кафе пауза

15.00 – 15.20 – Горите на резерват „Бистришко бранище” 80 години след обявяването му – какво научихме от последните събития в тях – Д-р Момчил Панайотов, Лесотехнически университет, катедра “Дендрология”

15.20 – 15.40 – Изменения на основни показатели на почвата от района на Биосферен резерват „Бистришко бранище“ след пожар – доц. д-р Емилия Велизарова, Институт за гората, БАН

15.40 – 16.00 – Бялата мура на Витоша. Дебелинна структура на изкуствено създадени от бяла мура (Pinus peuce, Griseb) насаждения на Витоша – проф. д-р Христо Цаков, дсн, директор на Институт за гората, БАН

16.00 – 17.00 – дискусия и закриване

22 октомври 2014 г. (сряда)

10.00 – 10.30 – Регистрация и кафе

10.30 – 10.50 – Представяне на настоящите проекти на ДПП „Витоша“, финансирани от ЕФРР и Държавния бюджет на Р България чрез ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ – г-жа Ваня Рътарова-Георгиева, ръководител проекти

10.50 – 11.10 – Изготвяне на воден баланс на територията на ПП „Витоша“ – доц. д-р Ирена Илчева, НИМХ – БАН

11.10 – 11.30 – Уникалните торфища на Витоша – инвентаризация, оценка и възстановяване – доц. д-р Райна Начева, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН

11.30 – 11.50 – Възстановяване на популацията на главоча (Cottus gobio) на територията на ПП „Витоша“ – доц. д-р Елиза Узунова, катедра „Хидробиология и Ихтиология”, БФ на СУ „Св. Климент Охридски”

11.50 – 12.10 – Възстановяване на популацията на червения аполон (Parnassius apollo) на територията на ПП „Витоша“ – г-н Янко Маринов

12.10 – 12.30 – Оценка на въздействието от посещенията в пещерите и разработване на програма от мерки за опазване на пещерната фауна на територията на ПП „Витоша“ – доц. д-р Стоян Лазаров, НПМ – БАН

12.30 – 13.30 – обедна почивка

13.30 – 13.50 – Проучване на бозайниците на територията на ПП „Витоша“ с фотокапани – гл. асистент Диана Златанова, катедра „Зоология и антропология“, БФ на СУ “Св. Климент Охридски“

13.50 – 14.10 – Завършване на програмата за възстановяване на Балканската дива коза на територията на ПП „Витоша“ – инж. Костадин Вълчев – „Уайлдлайф“ ЕООД

14.10 – 14.30 – Определяне и защита на важни територии за недопускане на безпокоенето на кафявата мечка на територията на Природен парк „Витоша“ – г-н Александър Дуцов – „Сдружение за дива природа Балкани“

14.30 – 14.50 – Представяне на печатни произведения, издадени в годината на юбилея – Юлия Михайлова, гл.експерт връзки с обществеността, ДПП „Витоша“

14.50 – 15.10 – Определител на дневните пеперуди в ПП „Витоша“ – доц. д-р Стоян Бешков, НПМ-БАН

15.10 – 15.30 – Определител на земноводните и влечугите в ПП „Витоша“ – гл. ас. д-р Николай Цанков, НПМ-БАН

15.30 – 15.50 – Селищата около Природен парк „Витоша“ – инж. Георги Петрушев

15.50 – 16.10 – Природното богатство на Природен парк „Витоша“ – доц. д-р Алекси Попов

16.10 –16.30 – кафе пауза

16.30 – 17.00 – Връчване на плакети/грамоти на институции, доайени и заслужили деятели

17.00 – 18.00 – Празничен концерт. Връчване на грамоти на наградените филми от “Конкурса за анимационен филм до 1 минута, посветен на 80-годишнината на ПП “Витоша”

18.00 – 20.00 – Закриване на научната конференция, коктейл