Съгласуване на масови мероприятия

За провеждането на масови мероприятия, събития, провеждане на състезания и други на територията на ПП “Витоша”, които не са включени в Плана за управление на ПП “Витоша”, се изготвят становища за допустимоств зависимост от мястото им на провеждане от РИОСВ – София или РИОСВ – Перник и ДПП “Витоша”.

Съгласно чл. 150 от Закона за горите, във връзка с чл. 26 от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии, разрешително за достъп до горските територии с цел провеждане на спортни и обществени мероприятия в същите, както и в непосредствена близост до тях се издава от Директора на съответната Регионална дирекция по горите, след получено заявление от организатора на мероприятието.

Заявлението следва да бъде предварително съгласувано със собственика на горската територия (ТП „ДГС – София“ или ТП „ДЛС Витошко-Студена“, или службите по Общински гори, съответно София, Перник или Самоков), Дирекцията на природния парк, както и от съответната Регионална инспекция по околна среда и водите.

Положителните становища от горепосочените институции следва да са в писмена форма и приложени към заявлението на организатора, като при регистрирането на същото в деловодството на Регионална дирекция по горите следва да бъде предварително заплатена такса.

Заявление за разрешение или съгласуване се изпраща писмено в съответните по-горе инстанции най-малко 14 днипреди провеждане на мероприятието. То трябва да съдържа подробна и детайлна информация:

  • За организатора – име, адрес за кореспонденция, телефон, e-mail, лице за контакт;
  • За характера на предвиденото мероприятие – местност, дата (и), маршрут (трасе), приблизителна площ на действие, брой и разположение на необходимата техника, приблизителен брой участници и др.;
  • Съгласуването на мероприятия по чл. 150 от Закона за горите на територията на ПП „Витоша“ се извършва съгласно приложената бланка Образецизтегли от тук

Контакти:

Регионална дирекция по горите – София

Адрес: ул. „Аксаков“ №14, гр. София, ПК 1090

Телефон: 029870052

e-mail: rugsofia@iag.bg

Интернет адрес: www.sofia.iag.bg

Регионална дирекция по горите – Кюстендил

Адрес: бул. „България“ № 33, гр. Кюстендил, ПК 2500

Телефон: 07850510

e-mail: rugkustendil@iag.bg

Интернет адрес: www.kustendil.iag.bg

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Адрес: бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10, гр. София, ПК 1618

Телефон: 029406433

e-mail: riosv@riew-sofia.org

Интернет адрес: www.riew-sofia.org/

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Перник

Адрес: гр. Перник, ПК 2304, ул. “Бл. Гебрев” № 15, ет. 1

Телефон: 076670203

e-mail: riew_pernik@abv.bg

Интернет адрес: www.pk.riosv-pernik.com/ 

ТП „Държавно горско стопанство – София”

Адрес: ул. „Аксаков” № 14, гр. София, ПК 1000

Телефон: 029818563; 029815130

e-mail: dl_sofia@abv.bg

Интернет адрес: http://www.dgs-sofia.com/

Държавно ловно стопанство “Витошко – Студена”

Адрес: с. Кладница, ПК 2347, обл. Перник

e-mail: dlsvitoshko@abv.bg

Интернет адрес: www.dls-vitoshko.com/

Skip to content