fbpx

ИАГ

Изпълнителна агенция по горите

Основни дейности

Изпълнителната агенция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, със седалище София.
Агенцията е администрация, която подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.
Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
Изпълнителният директор осъществява правомощията си пряко и чрез регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията.
При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от заместник.

Адрес: бул. “Христо Ботев” №55, гр. София, п.к.1040

e-mail: iag@iag.bg

Интернет адрес: www.iag.bg