fbpx

Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността старши експерт „Екологично образование и туризъм“ в Дирекция на Природен парк „Витоша”

Допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Старши експерт „Екологично образование и туризъм“ вДирекция на Природен парк „Витоша“ следва да се явят за решаване на тест на 23.05.2023г. от 11:00 часа в сградата на в Дирекция на Природен парк „Витоша“, на адрес: гр. София, ул. „Антим I“ №17. Кандидатите трябва да носят документ за самоличност.

С успешно представилите се кандидати ще бъде проведено интервю в същия ден от 14:00 часа в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Витоша“, на адрес: гр. София, ул. „Антим I“ №17.

Система за определяне на резултатите

Тест

В теста ще бъдат включени въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с функциите на длъжността.Тестът в ключва 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки верен отговор на въпрос теста носи – 1 точки, липсата на отговор – 0 точки. Кандидатите отбелязват само 1 верен отговор на съответния въпрос. При посочване на друг отговор кандидатът удостоверява с подписа си, че корекцията е негова.

При резултат:

До 20 точки включително – не се допуска до интервю

от 21 до 30 – се допуска до интервю.

Продължителността за решаване на теста е 40 минути. За следващия етап от конкурса (интервю) се класират кандидатите, получили минимум 21 точки.

Информационни източници за подготовка:

– ЗГ, ЗЗТ, ЗТ, ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането им;

– Други документи, вкл. и международни, свързания със защитените територии и опазване на биологичното разнообразие;

– ПУ на ПП „Витоша“;

– Устройствен правилник на Дирекция на природен парк „Витоша“, Кодекс на труда, ЗДСл и др.

Интервю

Интервюто ще съдържа въпроси по критериите за преценка на кандидатите, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4.00.

Коефициентите, с които ще се умножат резултатите на кандидатите, предвид тяхната относителна тежест, са както следва:

-тест-коефициент 4;

-интервю-коефициент 5.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти. Кандидати, получили резултат под 4 на интервюто, не участват в крайното класиране.

Н. Илиева:  …………/П/……………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯТА