fbpx

Конкурс за главен експерт “Административни дейности и човешки ресурси”

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл.10 а, ал.2 от ЗДСл и чл. 14 oт Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 45 от 12.12.2016 г. на Дирекцията на Природен парк „Витоша“, обявява конкурс за длъжността главен експерт „Административни дейности и човешки ресурси“ към Дирекция на Природен парк „Витоша“, гр. София – 1 щатна бройка

Обявление

Заявление

Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Протокол от конкурс за Главен екперт “Административни ресурси”

Резултати от проведена процедура за гл. експерт “Административни дейности и човешки ресурси”

Протокол от проведен конкурс