Контакти

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША”

Работно време понеделник до петък от 9.00 до 17.30 часа
Адрес: 1303 София, ул. “Антим І” №17
Национален парков информационен център: +359 2 989 53 77

e-mail: park@park-vitosha.org       dppvitosha@iag.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни:
Ваня Христова Рътарова – Георгиева, тел. 0888 084447
e-mail:  vanya_vitosha@yahoo.com

Инструкция

Витоша