Контакти

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША”

Работно време понеделник до петък от 9.00 до 17.30 часа
Адрес: 1303 София, ул. “Антим І” №17
Директор: +359 2 980 56 88
Счетоводство: +359 2 988 58 41
Национален парков информационен център: +359 2 989 53 77
факс: +359 2 989 53 77
e-mail: dppvitosha@iag.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни:
Ваня Христова Рътарова – Георгиева,  тел. 0888 084447
e-mail: vanya_vitosha@yahoo.com

Инструкция

vitosha