fbpx

МЗХ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Дейност: дейността на министерството на земеделието и храните е основно свързана със следните нормативни актове:

– Закон за арендата в земеделието;
– Закон за биологичното разнообразие;
– Закон за ветеринарномедицинската дейност;
– Закон за виното и спиртните напитки;
– Закон за животновъдството;
– Закон за защита на растенията;
– Закон за лечебните растения;
– Закон на народната просвета;
– Закон за националния център за аграрни науки;
– Закон за опазване на земеделските земи;
– Закон за подпомагане на земеделските производители;
– Закон за посевния и посадъчния материал;
– Закон за прилагане на общите организации и пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
– Закон за професионалното образование и обучение;
– Закон за пчеларството;
– Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
– Закон за рибарството и аквакултурите;
– Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти;
– Закон за сдружения за напояване;
– Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи;
– Закон за съхранение и търговия със зърно;
– Закон за тютюна и тютюневите изделия;
– Закон за фуражите;

– Закон за храните;

– Закон за лова и опазване на дивеча;

– Закон за горите

Адрес: бул. “Христо Ботев” №55, гр. София, п.к.1040

Телефон:985 11 383; 985 11 384;

e-mail: Harta Na. Klienta@mzh.government.bg

Интернет адрес:www.mzh.government.bg/

Работно време:

на администрацията от  9:00 до 17:30 часа;

обедна почивка от 12:30 до 13:00 часа