НОВИНИ

Боснешкият карстов район – местообитание на редки видове растения

По южните варовити склонове на Природен парк “Витоша“, в района на с. Боснек, се срещат редки видове растения. Сред най-атрактивните са орхидеите, растящи в гори и храсталаци, по поляни, ливади, пасища и каменисти склонове. През настоящата седмица се проведе теренно проучване на характерните за Боснешкия карст видове, както и наблюдение на популацията на източната ведрица (Fritillaria orientalis) – вид от Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Това е многогодишно луковично растение с тъмночервени увиснали цветове, които имат декоративна стойност. Ведрицата присъства изолирано в състава на калцифилните тревни съобщества в района на Боснек, което я прави обект на ежегоден мониторинг.

Skip to content