Внимание! Опасност от пожари!

Със заповеди на областните управители е обявен пожароопасен сезон в горските територии за всички области в страната. За отделните региони периодът е различен, поради спецификата на съответния район, но се обхващат месеците март – ноември. 

Пожароопасният период за територията на Природен парк „Витоша“ е до 30.11.2021г.

В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.

За територията на Природен парк „Витоша“ паленето на огън е допустимо с много голямо внимание САМО на определените за целта места.

Лице, забелязало пожар в горски или земеделски територии, незабавно трябва да се обади на тел. 112, което ще спомогне за бързото му локализиране и организиране на неговото потушаване.

Нека всички бъдем особено внимателни към опазването на Витоша от пожари!

Skip to content