Встъпителна пресконференция по проект CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“

Днес 25.06.2020 г., в Общината на гр. Перник се проведе встъпителна пресконференция по проект CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.
На пресконференцията присъстваха инж. Анна Петракиева – директор на ДПП „Витоша“, Ваня  Георгиева-Рътарова ръководител на  проекта, Здравчо Тодоров –директор на РДГ Кюстендил, Елена Рафаилова главен експерт от Изпълнителна Агенция по горите, представители на различни институции и граждани.

Партньори по проекта са Сръбската неправителствена организация „ПЛАНТ“ и Фондация „Отворена врата“ – гр. Перник.

Целта на проекта е да създаде екологично съзнание и отговорно поведение чрез екологичното образование, да се въздейства на децата и подрастващите, чрез повишаване на техните знания, да се повиши капацитета за осъществяване на екологично образователни дейности в трансграничния регион между България и Сърбия

Основните дейности по проекта е създаване на открита класна стая в Природен парк „Витоша“ между с. Боснек и с. Чуйпетльово, възстановяване на Алеята на карста, разработване на ръководство за екологично образование, разработване на два образователни филма, провеждане на зелени училища в България и Сърбия и провеждане на международно детско състезание „Природата-наш дом“.

След като бяха представени основните дейности по проекта, директорът на Дирекция на Природен парк „Витоша“ д-р инж. Анна Петракиева  представи функциите и предметът на  дейности на Дирекцията. Реализирането на проекта ще допринесе  в частта за провеждането на образователни и интерпретационни дейности с деца и ученици.

Крайният срок за изпълнението на проекта е 22-ри април 2021 година.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Дирекция на Природен парк „Витоша“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Skip to content