Втора маркирана мечка на Витоша

ДПП „Витоша“ работи по проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза II”, финансиран от ЕФРР и ДБ на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. В дейност 3 на проекта е предвидено да бъдат определени важни за кафявата мечка територии, поставяне на GPS – GSM  нашийници на мечки на територията на Парка. Дейността включва и картиране на мечите бърлоги. На 18 май т.г. беше маркирана с GPS – GSM нашийник първата мечка, млада женска, около 3-годишна. Тя получи името Велика. На 19 юни т. г. беше маркирана и втора мечка. Тя е около 8-годишна и е майка на две малки мечета. Името й е Стефка.

Така маркираните две мечки ще бъдат под постоянно наблюдение от експертите от ДПП „Витоша“.  Това ще даде възможност за събиране на ценна информация за биологията и екологията на вида. Ще се определят най-посещаваните от мечки райони на територията на Парка и усилията на парковата администрация ще се концентрират върху осигуряване на спокойствие на вида и предотвратяване на конфликта „човек – мечка“ чрез поставяне на информационни табла. От съществено значение е проучването на тези индивиди, установяване на движението, храненето и зимуването им с цел запазване единността на популацията и на миграционните коридори на всички едри бозайници. Това ще помогне за по-ефективното опазване на вида в Природния парк. Изпълнител на дейността е СДП „Балкани“ с подкрепата  на  ДЛС „Витошко – Студена“.

 

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content