Възстановяване на крайречни съобщества на територията на Природен парк „Витоша“

За пореден път Природен парк „Витоша“ стана домакин на Доброволчески ден – на 15.10.2011 с помощта на доброволци бяха засадени 350 фиданки от бяла елша по поречието на Куртова река в близост до село Железница. Целта е подпомагане популацията на вида, който се среща единствено на това място в границите на природния парк.

Доброволците бяха организирани от фондация „Помощ за благотворителността в България”, а фиданките – предоставени от Дирекцията на парка. На 16.10.2011 г., в Деня на отворените врати на парковете се проведе акция по засаждане на върбови фиданки, в която се включиха над 30 доброволци от екотелевизия VTV. Засадени бяха повече от 250 млади индивиди бяла върба по поречието на река Струма в района на село Боснек. Дейностите по възстановяване на крайречни съобщества са част от консервационната програма на Плана за управление на ПП Витоша. Те се финансират в рамките на Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“” към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност по Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content