Двата витошки резервата ще имат планове за управление през 2015 година

Двата витошки резервата ще имат планове за управление през 2015 година

Днес, 26 юни 2014 г. РИОСВ София даде пресконференция, на която представи своя проект „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ София, в т. ч.: резерватите „Торфено бранище“ и „Бистришко бранище“, поддържаните резервати „Училищна гора“ и „Богдан“ и природозащитен информационен център „Витоша“. Проектът се финансира от ЕФРР и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Общата стойност на проекта е 4 438 315 лв. Дейностите по проекта предвиждат маркиране на терен на границите на четирите резервата, разработване на планове за управление и противопожарни планове на защитените територии, ремонт на природозащитния информационен център „Витоша“ и други. Очаква се проектът да приключи в края на март 2015 година.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content