ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ДЕЙНОСТИ ПО УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”

На 11 април 2014 г. от 11.00 ч. до 14.00 ч. в Детския екостационар „Бели брези“ в ПП „Витоша“ ще се проведе Ден на отворените врати, по време на който ще бъде представен проектът „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Ще бъдат представени основните дейности, извършеното до момента и предстоящите за изпълнение дейности до приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 5 240 300 лв.

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 4 454 255 лв.

Национално съфинансиране: 786 045 лв.

Начало на проекта: 30.07.2012 г.

Край на проекта: 31.03.2015 г.

Проектът включва поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, в т.ч.: опазване и възстановяване на засегнати и увредени местообитания, устойчиво управление на торфищата, разработване на система от постоянни пробни площи за представителни видове и местообитания и територии за установяване на антропогенното въдействие върху тях, ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура, алейна мрежа, стълбова маркировка и указателни табели, трайно маркиране на границите на парка, определяне на места за практикуване на екстремни и алтерантивни спортове, вкл. веломаршрути, скално катерене, конен туризъм, подсигуряване на достъпа в парка за хора с увреждания, проектиране и изграждане на размножителен център за редки животински видове, интерпретационни и образователни програми, в т.ч.: издаване на определители на дневните пеперуди и на земноводните и влечугите в Природен парк „Витоша”, разработване на интерпретационна програма за флората на Витоша и ръководство към нея, на обобщаващо издание за природното богатство на парка, актуализация на плана за управление, определяне на нови туристически атракции и други.

Дирекция на Природен парк „Витоша“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content