Дирекцията на ПП „Витоша“ започва нов проект по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и директорката на Дирекция на Природен парк „Витоша“ Снежана Петрова подписаха договор за „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видовете на територията на ПП „Витоша“. Средствата по проекта са осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.).

С изпълнението на проекта ще се извършат следните дейности:

Възстановяване на торфищни комплекси чрез подобряване на водния режим. Изготвяне на воден баланс на торфище и оценка на необходимостта от коригиране на водното ниво.

Намаляване на антропогенния натиск и възстановяване на местообитания на букови гори от типа  Asperulo-Fagetum“ и смесени гори от типа „Tilio-Acerion“ чрез управление на туристопотока в района на Боянския водопад.

Възстановяване на местообитания на приоритетни видове птици. В рамките на тази дейност се предвижда изолиране и обезопасяване на електрически стълбове за предотвратяване на инциденти с птици.

След изпълнението на предвидените мероприятия се очаква значително да се обезопаси проблемният район, като във времето ще продължава да се извършва мониторингова дейност, включително възстановяване на изградената инфраструктура за поддържане на устойчивост във времето и оправдаване на вложените средства.

Общата стойност е 419 000,40 лв. от които 356 150,34 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 62 850,06 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република  България.

Skip to content