Дирекцията на Природен парк „Витоша“ започва нов проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

На 17.01.2012 г. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ и МОСВ подписаха договор за изпълнение на проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша – Фаза II”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Проектът е на стойност 1 899 975,84 лв. и срок на изпълнение 36 месеца.

С половината от средствата по проекта ще бъдат възстановени и ремонтирани 6 алейни маршрута:

• М. Златни мостове – м. Ветровала – м. Офелии – Яворова поляна – х. Панчо Томов – заслон Слънчев рид – м. Златни мостове;

• х. Кумата – м. Конярника – х. Звездица – х. Еделвайс – х. Кумата;

• х. Малинка – х. Еделвайс;

• м. Дендрариума – м. Златни мостове;

• х. Бор – х. Планинарска песен;

• м. Яворова поляна – с. Кладница.

Проектът предвижда разработване на специализирана кадастрална карта и на специализиран устройствен план на инфраструктурата в ПП Витоша, както и изготвяне на воден баланс за територията му.

Дейностите по проекта са насочени към подобряване състоянието на 6 типа природни местообитания, 4 целеви растителни вида (петтичинкова върба, мушмуловидна скоруша, жълтата тинтява и елвезиевото кокиче) и три групи животни – бозайници, безгръбначни и риби, като за някои от тях ще се подобрят качествата на популациите – червен аполон, главоч, мечка и др.

Червеният аполон се счита за изчезнал от територията на парка и е от съществена важност възстановяването му на Витоша. Видът е сред четирите пеперуди, защитени от Закона за биологичното разнообразие. Включен е в Приложение II на Бернската конвенция, в Конвенцията за трансгранична търговия със застрашени видове – CITES и е вписан като уязвим в Червената книга на европейските дневни пеперуди. Възстановяването на червения аполон ще подпомогне популацията на вида в европейски мащаб. Подобна дейност се предприема за първи път в България.

Популацията на дивата коза на Витоша е единствената в Континенталния биогеографски район на България, намира се в процес на възстановяване и се нуждае от постоянен мониторинг, опазване и поддържане. Продължаването на дейностите по реинтродукцията на дивата коза ще допринесе до стабилизиране на популацията. Предвидените поддържащи мероприятия за мечката и главоча са от голямо значение за оцеляването на популациите им и подобряване на местообитанията им.

Горските местообитания и пещерите са сред най-уязвимите и чувствителни към човешка намеса. За горските местообитания ще бъдат приложени адекватни мерки за тяхното възстановяване и поддържане. Развитието на пещернячеството през последните 50 години доведе до засилен интерес към пещерите от Боснешкия карстов комплекс, често съпроводен с тяхното унищожаване и замърсяване. Това налага разработване на програма от мерки за опазване на пещерната фауна.

С цел повишаване информираността на посетителите на парка ще се разработят тематични маршрути и информационни материали за значимостта на защитената територия, за биологичното разнообразие в нея, както и за културната и ландшафтна стойност на парка.

Проектът включва всички дейности от Плана за управление на ПП Витоша, които до момента не са изцяло изпълнени. Предвидените дейности целят да подпомогнат утвърждаването и развитието на защитена зона Витоша като елемент на европейската екологичината мрежа НАТУРА 2000.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content