Дирекцията на Природен парк „Витоша“ учреди Консултативен съвет на Парка

На 26.02.2015 г. се състоя учредителното събрание на Консултативния съвет на Природен парк „Витоша“. В него се включиха представители на държавни институции и техни поделения, местните власти, собственици и ползватели на територии от парка, неправителствени организации и медии, чиято дейност е свързана с Природния парк.

На събранието присъстваха представители на министерства, общини, научни институти, граждански сдружения и медии. Членовете на КС обсъдиха, подложиха на гласуване и приеха правилника за дейността му, както и неговото ръководство.

Създаването на Консултативен съвет към Дирекцията на Природен парк „Витоша“ е изключително важно особено в настоящата година, в която се разработва актуализацията на Плана за управление на парка, който ще определи насоките на развитие на защитената територия през следващите 10 години.

Създаването на Консултативен съвет е в съответствие с Устройствения правилник на ДПП „Витоша“ и дългосрочните цели и оперативни задачи, залегнали в действащия в момента План за управление на Природен парк „Витоша“, с цел прилагане на управленчески модел, съчетаващ интересите на държавата, местните общности и другите заинтересовани страни, както и за съгласуване на техните намеренията и действия.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content