Дирекцията на Природен парк „Витоша” представи третия си проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

На 17 декември в Информационния център на Представителството на Европейската комисия в България Дирекцията на природен парк „Витоша” проведе пресконференция, на която беше представен проектът „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”. Пресконференцията беше открита от директора на ДПП „Витоша” ландш. арх. Снежана Петрова. Ръководителят на проекта Ваня Рътарова представи целите, организационната структура на проекта и експертния състав, който ще работи през тригодишния срок на изпълнение. В презентацията си координаторът на проекта Милен Иванов запозна присъстващите с основните дейности по проекта. Проектът „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша” е на обща стойност 5 240 300 лв., като 4 454 255 лв.от тях са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 786 045 лв. – национално съфинансиране. Проектът стартира на 30.07.2012 г. и ще приключи на 31.03.2015 година. Включва поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи: опазване и възстановяване на засегнати и увредени местообитания, устойчиво управление на торфищата, разработване на система от постоянни пробни площи за представителни видове и местообитания и територии за установяване на антропогенното въдействие върху тях, ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура, алейна мрежа, стълбова маркировка и указателни табели, трайно маркиране на границите на парка, определяне на места за практикуване на екстремни и алтерантивни спортове, вкл. веломаршрути, скално катерене, конен туризъм, подсигуряване на достъпа в парка за хора с увреждания, проектиране и изграждане на размножителен център за редки животински видове, интерпретационни и образователни програми: издаване на определители на дневните пеперуди и на земноводните и влечугите в Природен парк „Витоша”, разработване на интерпретационна програма за флората на Витоша и ръководство към нея, на обобщаващо издание за природното богатство на парка, актуализация на плана за управление, определяне на нови туристически атракции и други.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content