Доброволци изградиха две нови скари в м. Конярника на Витоша

На 23.11.2013 г. в местността Конярника бяха изградени две нови дървени скари. Необходимостта от скарата до чешмата е поради честите заблатявания там и невъзможността за преминаване. Втората скара беше изградена на мястото на съществувала в миналото такава, близо до реката,.  Доброволците направиха дренаж от камъни, след което изградиха и самите скари. Импрегнираха ги с лазурен лак. Бяха лакирани и двете информационни табла наблизо.

Средствата за акцията бяха осигурени по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10.на проекта.

Дирекцията на природен парк „Витоша” благодари сърдечно на участниците в акцията!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content