Доброволци лакираха дървени скари в близост до х. „Бор“

На 04.06.2014 г. в района на х. „Бор“ се проведе доброволческа акция, в която взеха участие над 50 души от фирма „Новаартис“. Метеорологичната обстановка не беше много добра, но голямото желание на доброволците доведе до успех и до прекрасен краен резултат. Бяха лакирани 3 дълги дървени скари, преминаващи над мочурите по туристическата пътека, както и дървен мост над Боянската река. Бяха почистени от шума и наноси канавките и водостоците по пътеката. Координирането на акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content