Доброволци лакираха парковата инфраструктура в района на м. Яворова поляна

На 06.06.2014 г. в района на м. Яворова поляна се проведе доброволческа акция. В нея взеха участие над 30 доброволци от фирма „ГБ СЪРВИСИС“, които бяха привлечени с помощта на фондация „Екообщност“.  Бяха лакирани 8 пейки с маси „Витошки тип“, 6 пейки пред сцената, както и 2 дървени парапета в м. Офелиите. Освен лакирането доброволците извършиха и почистване от отпадъци около обектите. Координирането и закупуването на материалите за акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!

Доброволци лакираха парковата инфраструктура в района на м. Яворова поляна

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content