Доброволци от фирма „Куинтайлс” реновираха паркова инфраструктура в местността Бялата вода

На 8 ноември се проведе доброволческа акция в местността „Бялата вода”. В нея взеха участие 13 доброволци от фирма „Куинтайлс”. Те почистиха територията и събраха 35 чувала битови и строителни отпадъци. След това доброволците лакираха 6 обикновени дървени пейки и осем пейки с маси „Витошки тип”. Бяха премахнати и няколко незаконни огнища. Средствата за акцията бяха осигурени по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” 2012 г. по дейност 3.10.на проекта.
ДИРЕКЦИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ ДОБРОВОЛЦИ ЗА ВЛОЖЕНОТО ВРЕМЕ И УСИЛИЯ!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content