Доброволци от Ярлово изградиха нов дървен мост

Доброволци от село Ярлово изградиха нов дървен мост на мястото на съществуващ стар и изгнил мост по протежение на обиколната алея близо до село Железница. Ентусиазираните доброволци работиха над една седмица, като крайният резултат беше нов мост, дълъг над 6 м. Участниците в акцията вложиха много труд и усилия. Координирането и закупуването на материалите за акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!

 

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content