Доброволци помогнаха като придружители на деца от дом за сираци „Петко Непетов“

В началота на м. ноември 2013 г. се проведе доброволческа акция с НПО „Велоеволюция” по повод Европейската седмица на мобилността. Над 10 доброволци се включиха като придружители на деца от дом за деца, лишени от родителски грижи „Петко Непетов”, като с тяхна помощ децата се качиха от х. „Алеко“ до вр. Камен дел, където се насладиха на невероятната гледка към града. След уморителния преход посетиха детския екостационар „Бели брези“. Там участваха в забавни игри и получиха подаръци от дирекцията на парка и организаторите. Средствата бяха осигурени по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” 2012 г.  по дейност 3.10. от проекта.
Гледката от върха

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content