Доброволци почистиха Игликина поляна и Дендрариума от отпадъци

Петима доброволци взеха участие в акция по почистването на месността Игликина поляна и Дендрариума на 9.09.2013г. Бяха събрани 25 чувала с отпадъци, които бяха извозени до София от доброволците.

Средствата за чувалите бяха осигурени по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” 2012 г.  по дейност 3.10.

ДПП Витоша благодари на всички участници в акцията за отделеното време и усърдие!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content