Доброволци почистиха канавки и водостоци в м. Киселище

На 10.05.2014 г. в м. Киселище се проведе доброволческа акция. В нея взеха участие над 30 доброволци от фирма „МЕНТОРМЕЙТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Бяха почистени над 30 канавки и водостоци по протежение на туристическата пътека „Княжево – Златни мостове“ в м. Киселище. Бяха ремонтирани два паднали метални стълба с туристически указателни табели. Доброволците лакираха и два моста в близост до паркинга.

Част от материалите бяха закупени със средства на доброволците, а останалите – със средства по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша””, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content