Доброволци ремонтираха паркова инфраструктура и събираха отпадъци в м. „Офелиите”

На 24 август 2013 г. (събота) Дирекцията на Природен парк „Витоша” проведе доброволческа акция за ремонтиране на парковата инфраструктура и почистване в местността „Офелиите“.

В акцията се включи група от около десет доброволци. Материалите, необходими за провеждане на акцията (лакове, четки, чували за смет и ръкавици) бяха осигурени от Дирекцията на Природен парк „Витоша“. Доброволците лакираха една беседка и три пейки “Витошки тип”и събраха седем чувала отадъци. В района на м. “Яворова поляна” близо до местността “Офелиите” бяха монтирани предупредителни табели за опастността от горски пожари вследствие паленето на огън извън регламентираните места. Експерти от парковата администрация и част от доброволците лакираха едно дървено антипаркинг преграждение и три информационни табла. Средствата бяха осигурени по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” 2012 г.  по дейност 3.10.

Дирекцията на природен парк „Витоша“ благодари на всички доброволци за ентусиазма и добре свършената работа!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content