Документация за участие в малка обществена поръчка чрез открит конкурс съгл. чл.3, ал.2 от НВМОП

Предмет на поръчката : „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители и партньори по проекти на Дирекция на Природен парк „Витоша“”.

В изпълнение на дейности по проект «Публично – частните партньорства – в услуга на природата и хората» и проект към INTERREG IVC № 0574R2 «Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда»

Проект «Публично – частните партньорства – в услуга на природата и хората» е финансиран от оперативна програма Административен капацитет, приоритетна ос “Добро управление”,Приоритет 1.4. “Администрацията – партньор на бизнеса” чрез Европейския социален фонд – „Инвестиции в хората” по Договор № А08-14-15С/10.02.2009.

Пoръчката се обявява в съответствие с изискванията по чл. 3, ал. 2 от НВМОП.

Документацията е на разположение за сваляне от тук

Можете да си набавите хартиено копие от документацията на цена от 3 (три) лева в офиса на Дирекцията.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content