Документация за участие в малка обществена поръчка чрез открита процедура съгл. чл.3, ал.2 от НВМОП

Предмет на поръчката : Проектиране и дизайн на експозиции, посетителска инфраструктура, интерпретационни маршрути и кътове за отдих . В изпълнение на Проект „Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората”, Дейност 9.

„Подготовка за реализиране на конкретни ПЧП (избрано от портфолиото) в българските природни паркове”. Проектът е финансиран от оперативна програма Административен капацитет, приоритетна ос “Добро управление”,Приоритет 1.4. “Администрацията – партньор на бизнеса” чрез Европейския социален фонд – „Инвестиции в хората” по Договор № А08-14-15С/10.02.2009. Пoръчката се обявява в съответствие с изискванията по чл. 3, ал. 2 от НВМОП, и включва 7 обособени позиции. Документацията е на разположение на заинтересованите в секция ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ на интернет сайта на ДПП Витоша www.park-vitosha.org Цена на документацията – 3(три) лева.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content