ДПП Витоша обявява открит конкурс за избор на изпълнител на строителни дейности за изграждане на образователен и изложбен център на територията на парка

Във връзка с реализиране на дейности по проект BG0042 „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”, приоритетна ос 4 „Опазване на европейското културно наследство”, осъществяван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България на база Грантово споразумение № BG0042-GAE-00078-E-V1 – EEA FM, Дирекция на Природен парк „Витоша“ обявява открит конкурс за избор на изпълнител на строителството на образователен и изложбен център на територията на парка.Сградата предвидена за строеж е проектирана да съчетава функциите на информационен, образователен и изложбен като част от плана за обособяването на комплекс детски екологичен стационар в областта на Дендрариума, осигуряващ закрити експозиционни площи с възможност за провеждане на учебни беседи на деца и ученици по отношение на биологичното разнообразие в района на Природния парк, етнографската специфичност на околните селища и местното културно и историческо наследство, и работни помещения за обслужващия комплекса персонал и експертите от ДПП Витоша.В съчетание с Музея на мечката, с Музеите на водното конче и совите, разположени в непосредствена близост, и с неотдавна завършената информационна алея в местността Игликина поляна, детския екологичен стационар ще предостави по-добри възможности за провеждане на зелено училище и ще допринесе значително за удължаване престоя на посетителите на парка, когато условията възпрепятстват обучението на открито, предлагайки подходящи условия за занимания в уютна атмосфера.По своята същност проектът е пилотен и си поставени следните основни цели:- самата сграда да представлява експозиция с демонстрация на различни екологични строителни методи, в т.ч. и традиционни за района на Витоша отпреди 150-200 години;- използване на естествени местни строителни материали и нискотехнологичен труд;- възраждане на стари и въвеждане на нови екологични строителни техники;- експериментиране на строителни конструкции от дървен материал с малък диаметър, т.н. “ритловици”, които се добиват при санитарното прочистване на гората;- пренос на познания и обмяна на опит в областта на традиционните строителни техники използвани в България и Норвегия;- документиране на практическата работа по изграждане на центъра и експониране на събраните материали, показващи различните фази от строителството на Центъра;Информация и документация за обществената поръчка можете да изтеглите от този адрес.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content