ДПП Витоша открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга

Предмет на поръчката: “Ремонт на съществуваща алейна мрежа, възстановяване на маркировка, дървени конструкции и малки изкуствени водоеми в Природен парк „Витоша“”

Във връзка с изпълнение на дейности по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“” и дейности, финансирани от бюджета на Дирекцията на ПП Витоша

Документацията е на разположение за сваляне от тук

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content