Експертът по фауна Никола Дойкин успешно защити докторската си дисертация

На 30.05.2018 г. в заседателната зала на Биологическия факултет към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя защитата на дисертацията за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на нашия колега, експерт по фауната Никола Дойкин.

Темата на дисертацията беше: „Междувидови взаимоотношения при избрани видове бозайници на територията на Природен парк „Витоша“.

Научен ръководител: доц. д-р Даниело Пешев.

Научен консултант: доц. д-р Диана Златанова.

След представяне на обширно експозе, петчленното жури с председател проф. д-р Даниела Симеоновска – Николова и членове: проф. д-р Васил Попов, проф. дбн Петър Генов, доц. д-р Венцислав Делов и доц. д-р Ценка Часовникарова единодушно гласуваха за присъждане на Никола Ангелов Дойкин образователната и научна степен „доктор“.

Всички ние от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ много се гордеем с колегата си и му желаем здраве, лично щастие и професионални успехи в любимата му работа.

Skip to content