Електронен календар за доброволческите акции през 2014

Достъпен за сваляне е електронен календар за проведените и бъдещите акции през 2014 г. на следния линк: https://drive.google.com/file/d/0B7K1XF38PnO5OHdXODYzbUpKTjQ/edit?usp=sharing

Акциите се осъществяват по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. от проекта.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content