Журналистическо пътуване до възстановените Симеоновски езера

Експерти от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ запознаха журналистите с изпълнените дейности по проекта на ДПП Витоша „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на ПП Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г. Представиха се възстановените Симеоновски езера и дейностите, извършени за възстановяване на местообитанията на земноводните в парка. Присъстващите се запознаха с фотокапаните и информацията за фауната на парка, която дават те. Обяснено беше как се прави избор на места за поставяне на фотокапаните. Представи се интерпретационната програма за фауната, разработена по проекта. Журналистите получиха информационни материали за проекта.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content