Журналистическо пътуване по маршрута х. Селимица – с. Чуйпетлово – с. Ярлово

Експертите от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ запознаха журналистите с изпълнените дейности по проекта на ДПП Витоша „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на ПП Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г. Беше представена част от новоизградената стълбова маркировка по маршрута х. Селимица – с. Чуйпетлово – с. Ярлово.  Присъстващите бяха запознати с дейностите по възстановяване на популацията на Европейския лалугер (Spermophiluscitellus) на Витоша. Извършено беше наблюдение с бинокли на този вид. Журналистите получиха информационни материали за проекта.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content